• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden Podiumtechniek B.V.

Algemene voorwaarden Podiumtechniek B.V.

Wij zijn aangesloten bij webshop Keurmerk en hanteren daarom de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door Stichting Webshop Keurmerk voor de consumenten (B2C). Voor de bedrijven (B2B) hanteren wij andere algemene voorwaarden die u hieronder kunt lezen.

Algemene voorwaarden B2C

Algemene voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B van PODIUMTECHNIEK B.V.

Artikel 1: Definities

 1. Podiumtechniek B.V is een besloten vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bob Ages en Paul van Schaik en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier.
 2. De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn leverancier en opdrachtgever samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat per e-mail door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor leverancier steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en prijs
 1. Podiumtechniek.nl is een verkoopbedrijf van apparatuur en materialen voor theater, evenementen en verhuurbedrijven en richt zich in het bijzonder op ondernemers. De verkochte zaken kunnen standaard zijn of op maat gemaakt in opdracht van opdrachtgever. Op maat gemaakte zaken worden hierna genoemd maatwerk.  
 2. De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit schriftelijk overeenkomen. 
 5. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.
Artikel 4: opdracht, intrekking en oplevering
 1. De aankoop komt tot stand na acceptatie van het aanbod van leverancier.
 2. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan leverancier op elk gewenst moment te beëindigen. Wanneer opdrachtgever de opdracht beëindigt, is opdrachtgever verplicht zeventig procent (70%) van het overeengekomen bedrag te voldoen en de gemaakte onkosten van leverancier te betalen. Leverancier maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke stellen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 4. Zodra het product gereed is, wordt opdrachtgever daarvan door leverancier in kennis gesteld. Daarna vindt levering plaats. Nadat de opdrachtgever voor ontvangst heeft getekend, gaat het risico over van leverancier naar opdrachtgever.  
Artikel 5: Betaling
 1. Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,- exclusief BTW.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van maatwerk of een aankoop met een waarde van minstens € 1.000,- , dan kan leverancier verzoeken zeventig procent (70%) aan te betalen voorafgaande aan levering. Leverancier verzendt hiertoe een factuur.
 4. Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is leverancier gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door leverancier, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan leverancier te betalen. Opdrachtgever doet tevens afstand van zijn recht om een schuld aan leverancier te verrekenen met een vordering op leverancier.
Artikel 6: Onderzoek, klachtplicht
 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Als een gekocht product niet deugdelijk is, dan moet de koper binnen acht (8) dagen na de dag van aflevering klagen per e-mail bij de leverancier. Dit heet reclameren. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in staat is hierop adequaat te reageren. Het niet-naleven van deze klachtplicht heeft tot gevolg dat de koper zijn rechten wegens non-conformiteit (het niet voldoen van een product aan de eisen) verliest. Is de termijn voor reclames verstreken, dan is leverancier niet meer gehouden tot herstel of anderszins over te gaan.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft leverancier het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en opdrachtgever een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan leverancier worden tegengeworpen. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
Artikel 7: Monsters en demo-modellen

Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk per e-mail zijn overeengekomen dat het te leveren product wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 8: Levering
 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de zaken worden bezorgd, is leverancier gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.
 3. Indien leverancier gegevens van opdrachtgever nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze gegevens aan leverancier ter beschikking heeft gesteld. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is leverancier gerechtigd het product voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.
 4. Een door leverancier opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet opdrachtgever leverancier schriftelijk in gebreke stellen.
 5. Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders per e-mail zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Leverancier heeft bij levering in delen de keuze om deze delen afzonderlijk te factureren of (voorafgaande aan levering) te factureren zodra geleverd kan worden.
Artikel 9: Overmacht
 1. Kan leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade en zal hij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door opdrachtgever kan worden verlangd.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan leverancier afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens leverancier voldoen, tenzij zulks aan leverancier te verwijten is.
 4. Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren een verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 1. De bij leverancier aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van leverancier totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan leverancier zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft leverancier het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan leverancier worden tegengeworpen.
 3. Leverancier is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Leverancier verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 11: Verval van de vordering

Alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens leverancier, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid schade
 1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  5. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar niet tot uitkeren overgaat en indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. De opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
Artikel 13: Intellectuele eigendom

Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet - en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 14: Garanties
 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Leverancier garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat opdrachtgever voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na levering.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen leverancier en opdrachtgever een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van leverancier komen en dat leverancier zich terzake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door leverancier verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde product is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.
Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op deze overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar leverancier zijn vestigingsplaats heeft.

 

Mocht je nog vragen hebben over de Algemene voorwaarden Podiumtechniek B.V. neem dan contact met ons op!